Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, revidēts gada pārskats par 2019. gadu
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-03-23 16:10:24
Versijas komentārs
Teksts

Sabiedrības neto apgrozījums 2019. gadā bija 1,2 milj. eiro, kas ir par 62 tūkst. eiro jeb 5,5 % vairāk nekā 2018.gadā.

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2018.gadu, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 54,8 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 36,0 % no neto apgrozījuma.

2019.gads noslēdzās ar peļņu 50 tūkst. eiro apmērā. Salīdzinot ar 2018.gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem ir palielinājusies par 61 tūkst. eiro, ko galvenokārt radīja neto apgrozījuma pieaugums.

COVID-19 uzliesmojums būtiski neietekmē Sabiedrības saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskos rādītājus.

 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

2019

EUR

2018

EUR

Neto apgrozījums:

1 188 527

1 126 778

a) no lauksaimnieciskās darbības

1 188 527

1 126 778

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

10 219

17 874

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

36 036

22 992

Materiālu izmaksas:

(531 271)

(511 496)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(424 415)

(408 943)

b) pārējās ārējās izmaksas

(106 856)

(102 553)

Personāla izmaksas:

(465 076)

(487 067)

a) atlīdzība par darbu

(366 701)

(385 412)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(86 480)

(91 481)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(11 895)

(10 174)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(101 982)

(85 987)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(51 252)

(52 784)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

(50 730)

(33 203)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(86 110)

(93 913)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

50 343

(10 819)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-

-

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

50 343

(10 819)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

50 343

(10 819)

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,119

(0,026)

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi